Rezin məmulatları

Rezin məmulatları

  • Konveyer lentləri
  • Rezin lövhə
  • İçi ipli rezin borular
  • Müxtəlif rezin qarışıqları
  • Çiy rezin
  • Pazvari tipli qayış (remen)
  • Kipləşdiricilər (həlqə, manjet)
  • Paronit